Skischool Dorfgastein Holleis: Voorwarden

Algemene voorwaarden van de Ski- en Snowboardscholen Salzburg

1. algemeen

In geval van twijfel is de duitse tekst bindend. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtshandelingen en contractuele relaties tussen de Ski- en Snowboardscholen in het SalzburgerLand en hun klanten als contractuele partners. Het doel van de Salzburger Ski- & Snowboardschule is de exploitatie van sneeuwsportscholen in de zin van ski- en snowboardscholen. Dit omvat dus de diensten van instructie in de vaardigheden en kennis van sneeuwsporten, in het bijzonder skiën en snowboarden (beide echter zonder garantie van een specifiek opleidingssucces), alsmede het begeleiden van sneeuwsporten, in het bijzonder met betrekking tot skiën en snowboarden.

2. reservering, offerte, orderbevestiging, contractsluiting, online prijsvragen en prijzen

Reserveringen voor individuele en groepscursussen kunnen ter plaatse, via internet, telefonisch of per fax worden gemaakt.

Het aanbod van de ski- en snowboardscholen in het SalzburgerLand is onder voorbehoud.

De schriftelijke orderbevestigingen van de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand zijn uitsluitend bepalend voor de acceptatie van de reservering en de omvang van de dienstverlening. Mondelinge of telefonische nevenafspraken zijn alleen geldig bij uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door de betreffende Ski- & Snowboardschool in het SalzburgerLand.

Voor boekingen ter plaatse (individuele en groepscursussen) komt een contractuele relatie pas tot stand met de aankoop of overhandiging van de benodigde cursuskaart. Hetzelfde geldt voor boekingen met behulp van communicatiemiddelen op afstand, waarbij de noodzakelijke cursuskaart door de klant wordt verzameld voordat de dienstverlening begint. In alle gevallen wordt de cursuskaart pas afgegeven na volledige betaling van het cursusgeld voor aanvang van de cursus.

Alle prijzen van de Ski- en Snowboardscholen in het SalzburgerLand zijn in EURO en, tenzij anders overeengekomen, inclusief de wettelijke BTW. Informatie in prijslijsten is zonder garantie. Voor eventuele drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


3. betalingsvoorwaarden

Indien geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, dient een aanbetaling van ten minste 50% van het factuurbedrag te worden voldaan onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging voor overeenkomsten die via internet, fax of andere middelen voor communicatie op afstand worden gesloten en die betrekking hebben op individuele en groepscursussen. Deze aanbetaling moet drie werkdagen voor aanvang van de dienstverlening op de rekening van de betreffende Ski- & Snowboardschool zijn ontvangen. Het saldo moet vóór het begin van de dienstverlening worden betaald.

Indien dit in individuele gevallen uitdrukkelijk schriftelijk met de betreffende Ski- & Snowboardschool in SalzburgerLand is overeengekomen, kan het totaalbedrag van het cursusgeld ook direct voor aanvang van de dienst contant worden betaald aan de skileraar of aan een persoon die bij de betreffende Ski- & Snowboardschool in SalzburgerLand gemachtigd is het cursusgeld in ontvangst te nemen.

Bij overeenkomsten die op de plaats van uitvoering worden gesloten, dient de vergoeding voor de te leveren dienst vóór aanvang van de cursus in het desbetreffende kantoor van de Ski- & Snowboardschool in het SalzburgerLand contant of met gebruikmaking van de gebruikelijke elektronische betaalmiddelen te worden voldaan.

In geval van betalingsachterstand hebben de Ski- en Snowboardscholen in het SalzburgerLand het recht om van de contractpartner de wettelijke vertragingsrente te eisen.


4. online aanbiedingen en online boekingen

Op alle diensten van de Ski- en Snowboardscholen in het SalzburgerLand, die gebaseerd zijn op online aanvragen en bestellingen via internet of andere online diensten, zijn deze voorwaarden van toepassing.

4.1. Inhoud van het online-aanbod

De Ski- en Snowboardschool / Ski- en Snowboardverhuur (hierna te noemen de “Auteur”) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of ideële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar schuld draagt.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het geheel zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

4.2. Referenties, links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s (“links”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, is de auteur in principe op geen enkele wijze aansprakelijk, tenzij hij vóór de desbetreffende koppeling aantoonbaar kennis heeft genomen van illegale inhoud op de desbetreffende internetpagina’s en hij na kennisneming hiervan op grove wijze verwijtbaar heeft nagelaten het gebruik door derden te verhinderen of te verbieden, voor zover dit voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn geweest.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip waarop de links werden aangebracht, geen illegale inhoud op de gelinkte websites herkenbaar of bekend was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte of verwezen websites. De auteur distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte of verbonden internetpagina’s die na de link of verbinding werden gewijzigd. Dit geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur en voor alle vermeldingen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, mailinglijsten, enz.

Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen aansprakelijk, maar niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

4.3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merk- en handelsmerkrecht, de overige relevante wettelijke normen en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden.

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de respectieve internetpagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Door het accepteren van de algemene voorwaarden van de Salzburgse Ski- en Snowboardschool geeft de cursist zijn/haar uitdrukkelijke en onherroepelijke toestemming en instemming dat er door de Salzburgse Ski- en Snowboardschool in het kader van de gegeven skilessen en de bijbehorende evenementen foto’s kunnen worden gemaakt en gepubliceerd op de website of de Facebookpagina van de Salzburgse Ski- en Snowboardschool. De cursist kan hieraan geen enkel recht ontlenen, zodat met de aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Ski- en Snowboardschool Salzburg hiervan uitdrukkelijk wordt afgezien.


5 Algemene voorwaarden voor deelname

De contractpartner moet de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand bij aanvang van de cursus naar waarheid en volledig informeren over zijn of haar capaciteiten en ervaring in de verschillende sneeuwsporten, met name in skiën en snowboarden. Hij zorgt zelfstandig voor en betaalt voor een uitrusting die aangepast is aan de stand van de techniek van de sneeuwsport, met name skiën en snowboarden, en aan de externe omstandigheden. Tevens dient hij/zij de Ski- & Snowboardschool in het SalzburgerLand op de hoogte te stellen van zijn/haar gezondheidstoestand en eventuele kwalen die de beoefening van de sneeuwsport kunnen belemmeren of die tijdens de beoefening van deze sport acuut kunnen worden.

Voor het begin van de lessen moet de contractpartner zelfstandig zorgen voor een passende technische controle van de uitrusting, met name van de ski- en snowboarduitrusting en de binding door een gespecialiseerd bedrijf. De betreffende Ski- & Snowboardschool is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die de contractpartner lijdt als gevolg van een niet-professionele of ondeskundig uitgevoerde inspectie, afstelling of onderhoud van zijn uitrusting. Elke contractant is verantwoordelijk voor de technische veiligheid en het vrij zijn van gebreken van zijn uitrusting en is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. In het bijzonder kan de Ski- & Snowboardschool de contractant verbieden aan de cursus deel te nemen met technisch materiaal dat de veiligheid in gevaar brengt of defect is, totdat de contractant het defect heeft laten verhelpen, zonder dat de contractant recht heeft op vermindering van het lesgeld voor gemiste lessen.

De groepering en de indeling naar vermogen van de contractpartner voor de cursussen wordt uitgevoerd door de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand. Mocht het nodig zijn een deelnemer te degraderen, dan neemt de contractant dit besluit in acht. Anders heeft de betreffende Ski- & Snowboardschool in het SalzburgerLand het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de contractpartner die in gebreke blijft de gedane betaling kan terugvorderen.

Aanwijzingen van de Ski- en Snowboardscholen in het SalzburgerLand moeten door de contractpartner strikt en nauwkeurig worden opgevolgd en nageleefd. Niet-naleving van de instructies en waarschuwingen geeft de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen. Bovendien geeft aantasting van de contractpartner door alcohol en/of drugs de Ski- & Snowboardschool het recht het contract onmiddellijk te beëindigen. In al deze gevallen heeft de contractant geen recht op terugbetaling van de betaalde vergoeding.
Indien het aantal groepsleden voor groepslessen tot minder dan vier personen wordt teruggebracht, behouden de Ski- en Snowboardscholen in het SalzburgerLand zich het recht voor groepen samen te voegen of het aantal lessen dienovereenkomstig te verminderen.

Door de flexibele organisatie is het mogelijk meerdere keren van leraar te wisselen. Privé- en groepscursussen vinden plaats in alle weersomstandigheden. Het cursusticket is niet overdraagbaar!


6. bepalingen inzake aansprakelijkheid

De contractpartner van de Ski- en Snowboardscholen in het SalzburgerLand wordt dringend aangeraden een ziektekosten-, ongevallen-, aansprakelijkheids- en buitenlandse ziektekostenverzekering af te sluiten. De Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand zijn volgens de wettelijke bepalingen uitsluitend aansprakelijk voor schade die verband houdt met de activiteit van de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand en die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Voor de Ski- en Snowboardscholen in het SalzburgerLand bestaan overeenkomstige aansprakelijkheidsverzekeringen. Bovendien is de betreffende Ski- & Snowboardschool in geen geval aansprakelijk wanneer de contractpartner zich lichamelijk verwondt, schade lijdt of schade van welke aard dan ook veroorzaakt in strijd met de instructies, de FIS-pistevoorschriften, andere wettelijke voorschriften of bepalingen van deze voorwaarden.


7. klachten

Eventuele klachten en grieven dienen door de contractpartner onmiddellijk ter plaatse aan het betreffende kantoor van de Ski- & Snowboardschool in het SalzburgerLand kenbaar te worden gemaakt, om een snelle oplossing en voortzetting van de dienstverlening mogelijk te maken. Indien de contractant niet onverwijld, in ieder geval niet vóór het einde van de dienstverlening, gebruik maakt van zijn recht op reclame, kunnen eventuele aanspraken op vermindering van de vergoeding ook niet meer in aanmerking worden genomen. Overige vorderingen tegen de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand dienen uiterlijk vier weken na het ontstaan of bekend worden van de oorzaak van de vordering schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.


8. ontslag

Voor privé- en groepscursussen is opzegging van het contract mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor het begin van de cursus zonder annuleringskosten. Bij latere annulering is de Ski- & Snowboardschool SalzburgerLand gerechtigd 50% van het overeengekomen tarief als annuleringskosten in rekening te brengen. In geval van een kosteloze annulering kan een administratiekost van maximaal 5% van toepassing zijn, afhankelijk van de betalingswijze.

Bij ongeval of ziekte van de cursist worden de kosten pro rata vergoed op vertoon van een medisch attest van een plaatselijke arts. Alleen ongebruikte dagen (verschil) worden terugbetaald. Het terug te betalen bedrag wordt opnieuw berekend op basis van de werkelijk verleende diensten voor die periode. Het totale bedrag wordt verlaagd, maar de dagtarieven kunnen stijgen. In het geval van een pro-rata restitutie kunnen verwerkingskosten tot 5% in rekening worden gebracht, afhankelijk van de betalingsmethode.
In geval van niet-aanwezigheid op de overeengekomen cursusdatum of terugtrekking tijdens een lopende dienst vindt geen terugbetaling plaats.
Bij afgelasting van de cursus wegens weersomstandigheden (overmacht) wordt de gedane betaling niet terugbetaald door de Ski- & Snowboardscholen in het SalzburgerLand.
Het cursusgeld is exclusief de kosten voor het gebruik van de liften. Alle kosten voor het gebruik van alle liften komen ten laste van de cursist als contractpartner. De Ski- en Snowboardschool biedt geen vergoeding voor lessen die worden geannuleerd als gevolg van storingen aan kabelbanen en liften.


9. betaling

Creditcardbetalingen ten gunste van de skischool worden geïnd door TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Zwitserland (“TREKKSOFT”). TREKKSOFT verschijnt als TREKKSOFT TOUR BOOKING op uw creditcardafschrift. Het domein waar u uw betaling invoert en verwerkt, is eigendom van en wordt beheerd door TREKKSOFT. Stuur een e-mail naar support@payyo.ch voor alle vragen over uw creditcardbetalingen en terugboekingen.


10. veiligheid

De cursisten worden er uitdrukkelijk op gewezen dat kinderen en jongeren tot 15 jaar volgens het Salzburger Landessportgesetz 1988, LGBl Nr. 98/1987, bij het alpineskiën en snowboarden verplicht zijn een ski- of snowboardhelm conform ÖNORM EN 1077:2007 te dragen. Bovendien moeten cursisten kennis opdoen van de inhoud en toepassing van de huidige FIS-pistevoorschriften en deze naleven.


11. verhuur en reservering van ski- en snowboarduitrusting

Elke huurder is aansprakelijk voor de correcte teruggave van het materiaal tot maximaal de winkelwaarde van het gehuurde product.

De verhuurder kan zekerheid eisen in de vorm van de afgifte van een document (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) of ook een waarborgsom. Het stellen van een zekerheid wordt niet beschouwd als een mogelijke aankoopprijs voor de apparatuur.


12 Bevoegdheid, plaats van uitvoering, rechtskeuze

De plaats van uitvoering is de locatie van de centrale vestiging van de Ski- & Snowboardschool / Skiverhuurshop. Alle juridische geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de Ski- & Snowboardschool / Skiverhuurshop. Het Oostenrijkse recht is van toepassing. De contractuele taal is Duits.


13. rechtsgeldigheid

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of van de gehele rechtshandeling. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die de ongeldige bepaling economisch zo dicht mogelijk benadert. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden.

winkelwagen
Contact

This website uses cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that have been collected as part of your use of the Services.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.